Klantenservice: 010 - 450 61 13 Bereikbaar tussen 08:30 en 17:00

Algemene leveringsvoorwaarden van SAS Benelux B.V.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  • Gebruiker: SAS Benelux B.V., verder te noemen Gebruiker van de algemene voorwaarden
  • Koper: de wederpartij van Gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Overeenkomst: de (ver)koopovereenkomst tussen Gebruiker en Koper, inhoudende het verkopen en leveren van bedrijfsproducten

Artikel 2 – Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gebruiker en een Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

  1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Gebruiker in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Gebruiker uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
  2. Een overeenkomst tussen Koper en Gebruiker komt slechts tot stand indien en voorzover Gebruiker een opdracht van Koper schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Gebruiker uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Gebruiker de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Gebruiker heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 4 – Levering

   1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een
    normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
   2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
   3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper, ondanks sommatie van Gebruiker de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Gebruiker het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Gebruiker gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
   4. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.
   5. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
   6. Gebruiker is gerechtigd de eventuele aan hem doorbelaste extra kosten bij Koper in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
   7. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
   8. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 5 – Retournering, reclamering

   1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
   2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.
   3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven.
   4. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
   5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
   6. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker onverlet.
   7. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

Artikel 6 – Prijzen

   1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
   2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden het aangegeven bedrag welke verschilt per productgroep een bijdrage in de bezorg- en/of orderkosten doorberekend.
   3. Tenzij anders is overeengekomen vindt de uitlevering van de eerste order na vooruitbetaling plaats.
   4. Gebruiker behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.
   5. Indien toeleveranciers van Gebruiker hun prijzen verhogen is Gebruiker gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
   6. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunitaire levering of anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Gebruiker voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
   7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Gebruiker voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Gebruiker ontlenen.

Artikel 7 – Betaling / incassokosten

   1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Gebruiker zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
   2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
   3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Gebruiker het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen na factuurdatum in geval dit bedrag €. 2.500,00 (exclusief omzetbelasting) of minder beloopt; en
    • 50% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst,
    • 50% binnen 14 dagen na factuurdatum, in geval het factuurbedrag hoger is dan €. 2.500,00 (exclusief omzetbelasting).
   4. Gestelde termijn is Koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
   5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke
    rente verschuldigd. Tevens heeft Gebruiker alsdan het recht aan Koper alle eventueel door Gebruiker te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. Deze laatste worden gesteld op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00. Een en ander onverminderd de overige aanspraken van Gebruiker op vergoeding van kosten en schadevergoeding.
   6. Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Gebruiker op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Gebruiker geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
   7. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Gebruiker het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
   8. Gebruiker staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
   9. Indien door Gebruiker om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

Artikel 8 – Garantie

   1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
   2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Gebruiker.
   3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
   4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom aan Gebruiker te verschaffen.
   5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
   6. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

   1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
    • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
    • na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
    • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
   2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
   4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

   1. Indien door Gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
   2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
   3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
    • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Gebruiker toegerekend kan worden;
    • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
   4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 – Overmacht

   1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
   2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
   3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
   4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 12 – Vrijwaringen

   1. De Koper vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
   2. Indien Koper aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

   1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
   2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
   3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
   4. Alle door Gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
   5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Geschillen

   1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
   2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

   1. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Bijwerken van …
 • Geen producten in je winkelmand.